Lò mổ lợn gây ô nhiễm, người dân căng băng rôn phản đối.

Lò mổ lợn gây ô nhiễm, người dân căng băng rôn phản đối. (đọc thêm)