Lỡ lầm - Một thời đã xa - Phương Thanh -Lam Trường

Lỡ lầm - Một thời đã xa - Phương Thanh -Lam Trường (đọc thêm)