Kiểm tra nóng mỏ than thổ phỉ ở Hương Khê

Kiểm tra hiện trường mỏ than thổ phỉ