Khoảng 3 triệu lao động, 200.000 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chống Covid-19

"Từ 25.000 - 50.000 tỷ đồng sẽ phát sinh do tạm dừng đóng, miễn lãi chậm đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất. Điều này nhằm hỗ trợ cho từ 1,5 - 3 triệu lao động và 105.000 - 211.000 doanh nghiệp...". (đọc thêm)