Khai trương CSDL ngành BHXH kết nối với Hệ thống thông tin phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đây là thông tin được công bố tại Lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH kết nối với Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Hệ thống (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. (đọc thêm)