Hằng trăm công nhân đình công.

Hàng trăm công nhân đình công. (đọc thêm)