Hàng chục học sinh đi học bằng thuyền, chui hầm đường sắt sau bão Damrey

Hàng chục học sinh đi học bằng thuyền, chui hầm đường sắt sau bão Damrey (đọc thêm)