Hai mương nước được cống hóa để làm đường đua F1 giờ ra sao?

Dự án cống hóa mương kín Nguyễn Cơ Thạch và tuyến mương Đồng Bông với tổng mức đầu tư 640 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành. (đọc thêm)