Giới khoa học vẫn đang tìm hiểu cách các loài sinh vật nhỏ di chuyển tập thể khi hàng ngàn cá thể quấn lại với nhau.

Giới khoa học vẫn đang tìm hiểu cách các loài sinh vật nhỏ di chuyển tập thể khi hàng ngàn cá thể quấn lại với nhau.