Gà mái khôn như người, bay lên dùng chân mở cửa vào nhà

Gà mái khôn như người, bay lên dùng chân mở cửa vào nhà (đọc thêm)