Đường ngập, ô tô vô ý thức vẫn phóng như bay làm nước bắn tung tóe lên người đi đường

Đường ngập, ô tô vô ý thức vẫn phóng như bay làm nước bắn tung tóe lên người đi đường (đọc thêm)