Dương Kim Ánh thi Hoa hậu từ năm 16 tuổi, đến 24 tuổi thành danh lại chuyển sang ca hát

Dương Kim Ánh thi Hoa hậu từ năm 16 tuổi, 24 tuổi thành danh lại chuyển sang ca hát. (đọc thêm)