Đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ trên phố Hà Nội.

Đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ rẽ ra phố Tràng Tiền trong sự chào đón của người dân. (đọc thêm)