Diễn đàn VBF: Cải cách thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn VBF diễn ra sáng 10/1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế để tạo môi trường kinh doanh, minh bạch, cạnh tranh để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước. (đọc thêm)