Dê con 2 đầu, 3 tai ở Vĩnh Long

Chủ nhà chăm sóc con dê con 2 đầu, 3 tai. (đọc thêm)