Đầu năm, khám phá những bức tượng kỳ lạ nhất Việt Nam

Ở Việt Nam, có những bức tượng rất kỳ lạ như: Bức tượng có thể đứng lên ngồi xuống, tượng giống như người thật, tượng Phật ngự trên lưng vua…