Đàn cá heo xuất hiện ở biển Cửa Đại

àn cá heo xuất hiện ở biển Cửa Đại (đọc thêm)