Đại diện gia đình nữ phụ huynh xin lỗi thầy Hồ Văn Khánh

Đại diện gia đình nữ phụ huynh xin lỗi thầy Hồ Văn Khánh.