Đá tặc hoành hành gần UBND xã la Bă

Đá tặc hoành hành gần UBND xã Ia Bă (đọc thêm)