Cười muốn xỉu khi xem người phụ nữ lấy thước đo xe rồi mới vào chuồng

Cười muốn xỉu khi xem người phụ nữ lấy thước đo xe rồi mới vào chuồng (đọc thêm)