Cụ ông băng qua đường nguy hiểm.

Cụ ông băng qua đường nguy hiểm. (đọc thêm)