Công bố Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp và Trang thông tin kết nối doanh nghiệp.

Ngày 26 tháng 12 tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Lễ Công bố Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp và Trang thông tin kết nối doanh nghiệp. (đọc thêm)