Clip: Người dân họp chợ ngay cạnh Quốc lộ.

Người dân họp chợ ngay cạnh Quốc lộ.