Chủ tịch huyện Hương Khê cùng đoàn công tác bị tiểu thương đổ tiết lợn lên người

Chủ tịch huyện Hương Khê cùng đoàn công tác bị tiểu thương đổ tiết lợn lên người (đọc thêm)