Chủ tịch FinPeace nói về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023

Số ChatToday tuần này sẽ nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2022 và nhận định về năm 2023. Chuyên gia cũng sẽ nói về bài học rút ra sau những được/mất trong 16 năm trên thị trường chứng khoán.
Mới nhất