Chốt hạn, biệt phủ trái phép của "đại gia vàng" Ngô Văng Quang ở Đà Nẵng vẫn chưa tháo dở hoàn toàn theo yêu cầu của chính quyền địa phương

Chốt hạn, biệt phủ trái phép của "đại gia vàng" Ngô Văng Quang ở Đà Nẵng vẫn chưa tháo dỡ hoàn toàn theo yêu cầu của chính quyền địa phương