Cho thuê cảng cá bất hợp lý, người dân bức xúc

video kèm tin (đọc thêm)