Chán nản vì chồng chơi bời, nghiện ngập

Chồng chơi bời, nghiện ngập nhiều năm khiến vợ chán nản, nhiều lần khuyên can nhưng vẫn không sửa đổi.
Mới nhất