Cha mù hát rong, mong kiếm tiền chữa bệnh cho con gái

Người cha mù hát rong mơ có tiền ghép hộp sọ cho con gái. (đọc thêm)