CEO của Twitter đi bộ tới cơ quan mỗi ngày

CEO của Twitter đi bộ tới cơ quan mỗi ngày