Cận cảnh xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của QĐND Việt Nam

Sau khi bổ sung đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng theo từng chuyên ngành sửa chữa của các nhà máy xe công trình xa sửa chữa cơ khí sẽ trở thành trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác SCCĐ của các nhà máy cấp chiến lược. (đọc thêm)