Các thầy cô trèo đèo, băng rừng đi vận động học sinh trong rừng sâu

Các thầy cô trèo đèo, băng rừng đi vận động học sinh trong rừng sâu. (đọc thêm)