Bộ trưởng Y tế: Phải chấp nhận phản ứng sau tiêm chủng.

Bộ trưởng Y tế: Phải chấp nhận phản ứng sau tiêm chủng.