Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Kidong Park- Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cùng các đại biểu tham gia tập 3 phút giữa giờ tại Lễ mít tinh hưởng ứng chương trình Sức khoẻ Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Kidong Park- Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cùng các đại biểu tham gia tập 3 phút giữa giờ tại Lễ mít tinh hưởng ứng chương trình Sức khoẻ Việt Nam. (đọc thêm)