Bế mạc Hội thi hợp xướng Quốc tế Hội An 2019

Bế mạc Hội thi hợp xướng Quốc tế Hội An 2019 (đọc thêm)