bbb_9639_1

Khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 18 do Nagoya Taiko Lions Club tài trợ (đọc thêm)