Bắt giữ số hàng lậu khủng tại Phú Yên

video kèm tin (đọc thêm)