Bất động sản "sốt ảo" làm nóng kỳ họp HĐND Quảng Bình

Đại biểu Nguyễn Viết Hải nói về vấn đề bất động sản "sốt ảo" (đọc thêm)