Báo động tình trạng xâm hại di tích giữa thủ đô

Báo động tình trạng xâm hại di tích giữa thủ đô (đọc thêm)