Bác bảo vệ bắt tay học sinh ở Trường tiểu học Lê Lợi, Hà Nội.

Bác bảo vệ bắt tay học sinh ở Trường tiểu học Lê Lợi, Hà Nội.