8 kg ma tuý tổng hợp được chuyển về Việt Nam

8 kg ma tuý tổng hợp được chuyển về Việt Nam bằng chuyển phát nhanh (đọc thêm)