6 kỹ năng toàn cầu học sinh ngày nay sẽ cần để sẵn sàng cho tương lai.

ILA trao con 6 kỹ năng toàn cầu thông qua nền tảng Giáo dục sẵn sàng cho tương lai Smart Education 5.0. Vững vàng từ kiến thức đến kỹ năng, con tự tin chinh phục giấc mơ lớn và định hình tương lai.
Mới nhất