Chủ nhật, 08/10/2017 - 07:39

Trường hợp nào cơ quan trưng tập trả tiền công tác phí?

Ông Nguyễn Huy Thành (Long An) làm kế toán tại Thanh tra huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ông Thành hỏi, có văn bản nào quy định chi phụ cấp công tác cho cộng tác viên tham gia đoàn thanh tra (được trưng tập từ các phòng ban chuyên môn của huyện) không?

Quy định về việc khoán tiền công tác phí theo... Hướng dẫn về việc khoán tiền công tác phí

Hiện Phòng Tài chính huyện Đức Huệ chỉ giải quyết chế độ phụ cấp công tác cho các cộng tác viên này khi tham gia đoàn thanh tra là 10.000đ/ngày. Như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 21/10/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. Tại Điều 25 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cộng tác viên thanh tra như sau:

“1. Trong thời gian tham gia Đoàn thanh tra, cộng tác viên thanh tra được hưởng các chế độ:

a) Cơ quan trực tiếp quản lý trả lương, phụ cấp (nếu có);

b) Cơ quan trưng tập chi trả tiền công tác phí, bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc và các quyền lợi khác như thành viên của Đoàn thanh tra.

Trường hợp cơ quan trưng tập không trực tiếp quản lý nguồn kinh phí chi trả thì cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan trưng tập chi trả công tác phí cho cộng tác viên thanh tra theo đề nghị của cơ quan trưng tập”.

Đồng thời, tại Điều 26 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP quy định kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra như sau:

“1. Kinh phí cho việc trưng tập cộng tác viên thanh tra thuộc cơ quan thanh tra nhà nước cấp nào thì do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm.

2. Hàng năm, các cơ quan thanh tra nhà nước lập dự toán kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra gửi cơ quan tài chính cùng cấp. Cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra được cấp ngoài định mức khoán chi hành chính theo biên chế”.

Căn cứ quy định trên, nếu cộng tác viên thanh tra đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP khi được trưng tập tham gia Đoàn thanh tra thì được thanh toán các khoản sau:

- Được cơ quan trực tiếp quản lý trả lương, phụ cấp (nếu có);

- Được cơ quan trưng tập chi trả tiền công tác phí theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, hội nghị phí; bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc và các quyền lợi khác như thành viên của Đoàn thanh tra.

Theo Chinhphu.vn