Quy định về bảo lưu phụ cấp chức vụ khi sáp nhập cơ quan

Bà Nguyễn Thị Ngà (Bình Thuận) hỏi, cán bộ lãnh đạo không được bổ nhiệm tiếp sau khi sáp nhập các Ban quản lý dự án thì hệ số phụ cấp lãnh đạo được bảo lưu theo quy định nào?

Bảo lưu 6 tháng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP có đúng không? Nếu áp dụng theo Thông tư 02/2005/TT-BNV thì theo điểm nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Việc bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ).

Theo đó tại Tiết c2 quy định: “Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, thì thực hiện theo hướng dẫn riêng trong lần sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế đó”.

Trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ) thì việc bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.