Thứ sáu, 07/08/2020 - 06:02

Giáo dục nghề nghiệp:

Muốn đào tạo cho giảng viên, phải có trình độ thạc sĩ trở lên

Dân trí

Đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ thạc sĩ trở lên.

Đây là trong một trong những tiêu chuẩn về đội ngũ giảng viên trong dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến góp ý hoàn thiện.

Cùng với tiêu chuẩn nêu trên, đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác như: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm - hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng - hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng - hoặc tương đương - và có ít nhất 5 năm liên tục trực tiếp giảng dạy trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học trở lên.

Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, dự thảo Thông tư quy định phải có chương trình, tài liệu bồi dưỡng được xây dựng, thẩm định và ban hành trên cơ sở chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định.

Ngoài ra phải có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Cũng theo dự thảo Thông tư, trong quá trình hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã được giao nhiệm vụ thí điểm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở tổng hợp danh sách các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư, trình Bộ trưởng LĐ-TB&XH xem xét, quyết định giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn và hoạt động bội dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư.

 Hải An

Đáng quan tâm