1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Kéo dài thời gian công tác, có được bảo lưu phụ cấp chức vụ?

Ông Ngô Phương Bình đang công tác tại trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Nhà trường hiện có một số giảng viên đang giữ chức vụ và có học hàm học vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu. Ông Bình đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chế độ cho các giảng viên này khi kéo dài thời gian công tác.

Sáp nhập cơ quan có được bảo lưu phụ cấp... Bảo lưu phụ cấp ưu đãi khi kéo dài thời... Nhà giáo điều động được bảo lưu phụ cấp đủ... Thời gian nhà giáo được hưởng bảo lưu phụ cấp... Kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên...

Trường hợp các giảng viên nêu trên thôi chức vụ lãnh đạo và được kéo dài thời gian công tác theo Nghị định 141/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học và Thông tư 83/2005/TT-BNV hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thì những giảng viên này có được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ cho đến ngày nghỉ hưu không? Thông tư 83/2005/TT-BNV có áp dụng được cho Nghị định 141/2013/NĐ-CP không (vì Thông tư 83/2005/TT-BNV chỉ hướng dẫn Nghị định 71/2000/NĐ-CP )?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/12/2000. Đối tượng áp dụng tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP được quy định chi tiết tại Thông tư số 19/2001/TT-BTCCBCP ngày 25/4/2001.

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013. Theo đó, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học nếu có các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 141/2013/NĐ-CP. Giảng viên trong thời gian làm việc kéo dài được xác định là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học và được hưởng lương, các chính sách, chế độ khác theo quy định đối với giảng viên (Khoản 4 Điều 9 Nghị định 141/2013/NĐ-CP).

Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, Thông tư số 02/2005/TT-BNV và Thông tư số 83/2005/TT-BNV đang còn hiệu lực thi hành.

Các cơ sở giáo dục đại học công lập căn cứ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định hiện hành để vận dụng cho phù hợp.

Theo Chinhphu.vn