Đơn vị sự nghiệp công có phải đăng ký nội quy lao động?

Cơ quan của bà Trần Thị Ngọc Thảo (TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị sự nghiệp công lập, có 20 lao động là viên chức và 40 lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Bà Thảo hỏi, cơ quan của bà có phải đăng ký nội quy lao động không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 và Khoản 2, Điều 3 Bộ luật Lao động thì người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động; người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 119 và Khoản 1, Điều 120 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản và đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có thuê mướn, sử dụng từ 10 người lao động trở lên làm việc theo hợp đồng lao động thì phải xây dựng và đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Theo Chinhphu.vn