Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 với lao động nữ

Trong năm 2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nữ làm việc trong điều kiện lao động bình thường là 55 tuổi 4 tháng.

Trường hợp lao động nữ nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có tên trong danh sách nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế thì tuổi để đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi tối thiểu là 50 tuổi 4 tháng.

Bà Phan Thị Ngà (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau:

Lao động nữ sinh ngày 15/12/1970, công tác trong đơn vị sự nghiệp, đóng BHXH đến thời điểm hiện tại là 23 năm trong điều kiện lao động bình thường, đã hoàn thiện hồ sơ xin nghỉ hưu trước tuổi theo diện "chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý".
Bà Ngà hỏi, theo quy định mới của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu, lao động nữ có được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi tại thời điểm tháng 5/2021 hay phải chờ đến thời điểm còn thiếu 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của lao động nữ.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020 ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì điều kiện về hưu trước tuổi đối với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường như sau:

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Theo đó, trong năm 2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nữ làm việc trong điều kiện lao động bình thường là 55 tuổi 4 tháng. Trường hợp lao động nữ nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có tên trong danh sách nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế của Nghị định số 143/2020/NĐ-CP năm 2021 thì tuổi để đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi tối thiểu là 50 tuổi 4 tháng.

Do đó, trường hợp lao động nữ sinh tháng 12/1970, tại thời điểm tháng 5/2021 đủ 50 tuổi 4 tháng, nếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã có tên trong danh sách nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế của Nghị định số 143/2020/NĐ-CP thì được nghỉ hưu trước tuổi.