Không đủ tuổi tái cử được nghỉ công tác chờ về hưu

Mẹ vợ tôi sinh ngày 13/3/1967, làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn từ năm 2008 đến tháng 3/2021, tham gia BHXH bắt buộc được 13 năm.

Tháng 4/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn tổ chức đại hội, mẹ vợ tôi không tái cử do không đủ tuổi. 

Mẹ vợ tôi còn dưới 24 tháng nữa mới tới tuổi nghỉ hưu nên có nguyện vọng tiếp tục công tác. Tuy nhiên, Đảng ủy, UBND thị trấn không bố trí được vị trí công tác. UBND thị trấn không làm đề nghị cho mẹ vợ tôi được nghỉ công tác hưởng lương chờ đủ tuổi về hưu theo quy định của Nghị định số 26/2015/NĐ-CP mà cắt lương của mẹ vợ tôi.

Xin hỏi, UBND thị trấn làm như vậy có đúng quy định không? Người hỏi: Lê Tấn Lợi - Hậu Giang.

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội:

"Điều 4. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu

1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5 Nghị định này".

Trường hợp mẹ vợ của ông Lê Tấn Lợi, nếu có thắc mắc về chế độ, đề nghị đến cơ quan cấp trên để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan
Đang được quan tâm