Có thể nhận trợ cấp thất nghiệp ở địa phương khác?

Chồng của bà Dương Thị Mỹ Chung công tác tại TPHCM. Nay chồng bà nghỉ việc và tạm trú tại tỉnh Ninh Thuận, có sổ tạm trú. Bà Chung hỏi, chồng bà có thể nhận trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận không?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì:

Trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương.

Do vậy, chồng bà Dương Thị Mỹ Chung có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận để được hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.